english l'italiano makedonski
slovensko shqipë
ETNOLOGIJA BALKANASpletni administrator:
Benjamin Bezek

Zadnja sprememba:
15. januar 2002

Uvod-Struktura
Osnovna literatura o etnologiji in metodah dela v stroki.
Etnologija Balkana
Seznam razpoložljive literature o Srbiji in Srbih, ki jo je sestavil asistent Peter Simonič.
Kultura islama
Literatura o religiji, filozofiji, mistiki in umetnosti islama.
Urbana antropologija
Literatura o Novi in Stari Gorici, Goriški, Štanjelu in Vipavskem križu.
Zgodovina etnoloških in
antropoloških teorij
Izbor študijske literature za izpit iz Zgodovine etnoloških in antropoloških teorij.
 • AGIČIĆ D.: Tajna politika Srbije u XIX. stoljeću. Zagreb: AGM, 1994.
 • ANDELJKO M. in SLOBODAN INIĆ: Govorite li politički? Beograd: Izdavačko-istraživački centar SSO Srbije, letnik 22, št. 4, 1985, str. 177 - 178.
 • ARSIĆ M. in MARKOVIĆ D.R.: '68 (Šestedest osma): studentski bunt i društvo. Novi Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO srbije, 1988.
 • BALAŠEVIĆ J.: Srbija: itinererski pregled. Beograd: Turistički savez Srbije, 1968.
 • Balkanske refleksije. Časopis za kritiko znanosti, letnik 27, št. 195 - 196, Ljubljana, 1999.
 • BANDIĆ D.: Carstvo zemaljsko icarstvo nebesko - ogledi o narodnoj religiji. Beograd: Čigoja štampa, 1997.
 • BANDIČ D.: Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba. Beograd: beogradski izdavačko-grafički zavod, 1980.
 • BELAJ VITO: Vici o Srbih. Borec, letnik 44, št. 1/2, Ljubljana 1992, str. 132 - 135.
 • CLARK V.: Why angels falls - a portrait of Orthodox Europe from Byzantium to Kosovo. London: Macmilian, 2000.
 • CVIJIĆ J.: Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje - osnovi antropogeografije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, 1966.
 • CVIJIĆ J.: O balkanskim psihičkim tipovima. Beograd: Prosveta, 1988.
 • ČOLOVIČ I.: Politika simbola. Beograd: B92, 1997.
 • ČOVIĆ B., ur.: Izvori velikosrpske agresije - rasprave, dokumenti, kartografski prikazi. Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 • ĆUPURDIJA B.: Antrpološko proučavanje rituala - Marksistička misao. Beograd: Centralni komitet SKS, 1984, št. 6, str. 79 - 96.
 • FERUGA J.: Bizantinska družba in država. Ljubljana.
 • FRANIĆ S.M.: Film u srbiji 1896-1981. Ideje, 1982, str. 113 - 141.
 • GABER S. in KUZMANIĆ T., ur.: Kosovo - Srbija - Jugoslavija. Ljubljana: Knjižnica revolucionarne teorije, 1989.
 • GAVRILOVIĆ S. in TERZIĆ S., ur.: Evropa i Srbi - međunarodni naučni skup 13.-15. decembra 1995. Beograd: Istrijski institut SANU, 1996.
 • GLIGORIJEVIĆ B.: Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini Stba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Institut za savremnu istoriju, 1970.
 • GODINA-VUK V., ur.: Antropološki zvezki 1 - zbornik socialnoantropoloških besedil. Ljubljana: Sekcija za socialno antropologijo pri Slovenskem sociološkem društvu, 1990.
 • GOLEMOVIĆ D.O.: Etnomuzikološki ogledi. Beograd: I. Čolović, 1997.
 • GRUBAČIĆ B. in TOMIĆ M., ur.: Srbske slave - narodni običaji i verovanja, narodne pesme i zdravice, slavska jela i pića. Beograd: Litera, 1988.
 • HALPERN J.M. in KIDECKEL D.A., ur.: Neighbors at War - anthropological Perspective on Yugoslav Ethnicity, Culture and History. University Oark, 2000.
 • HUBER Z.: Četiri decenije omladinske štampe u Srbiji. Novinarstvo, št. 3-4, 1984, str. 102 - 107.
 • ILIĆ V.: Mitologija i kultura. Beograd: zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije, 1988.
 • IVIĆ M.: O Vukovom i vukovskom jeziku. Beograd: Čigoja štampa, 1997.
 • JEZERNIK B.: dežela, kjer je vse narobe. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1998.
 • JUDAH T.: The Serbs - history, myth and the destruction of Yugoslavia. New Haven, London: Yale University Press.
 • JURANČIČ J., ur.: Srbska in hrvatska ljudska epika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1959.
 • JURAS I.: Zemljopis Jugoslavije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Zagreb: Hrvatski štamparski zavod, 1922.
 • KOJIĆ B.Đ. in SIMONOVIĆ Đ.: Seoska naselja Srbije. Beograd: Izdavačko-informativni centar studenata, 1975.
 • KOSTIĆ C.: Sociologija sela. beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1969.
 • MALETIĆ M., ur.: Kosovo nekad i danas. Beograd: Ekonomska politika, 1993.
 • MILUTINOVIĆ M.: Stara srpska rukopisna i štampana knjiga. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1984.
 • MITRO V. in SAVIČ S.: Srbske psovke. Novi Sad: Futura, 1999.
 • OBRADOVIĆ G.: Etnološka istraživanja Tihomirja Djordjevića i njihov značaj za sociologiju. Sociologija, letnik 18, št. 3-4, Beograd 1976, str. 379 - 392.
 • PAK M. in VRIŠER I., ur.: Urbana in industrijska geografija. Ljubljana: Inštitut za geografijo univerze Edvarda Kardelja, 1980.
 • PAVKOVIĆ N.F.: Etnološko proučavanje gradova u Srbiji. Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 62, št. 1, Maribor 1991, str. 54 - 60.
 • PETROVIĆ R.: Migracije u Jugoslaviji i etnički aspekt. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 1987.
 • Psihološke razprave. Kongres psihologov SFRJ (Bled 1971). Ljubljana: FF, 1972.
 • RADAKOVIĆ I.T.: Besmiselna YU ratovanja. Beograd: Društvo za istinu o antifašističkoj narodnoosvobodilačkoj borbi u Jugoslaviji (1941-1945), 1997.
 • RADIĆ R.: Verom protiv vere - država i verske zajednice u Srbiji 1945-1953. Beograd: Inštitut za noviju istoriju Srbije, 1995.
 • RAVNIK M., ŽAGAR Z. in BOGATAJ J., ur.: Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 3. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1987.
 • RIHTMAN-AUGUŠTIN D., ur.: Simboli identiteta. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 1991.
 • ROTH K., WOLF G. in HELEBRANT T.: South Slavic Folk Culture - a bibliography of literature in English, german and French on Bosnian-Hercegovinian, Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian folk culture. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, 1994.
 • SAID EDWARD W.: Orientalizem. Ljubljana: Studia humanitatis 1996, str. 251 - 403.
 • SIMONIČ P.: O delavstvu in prazniku. Dialogi, letnik 36, št. 5-6, Maribor 2000, str. 30 - 49.
 • SLIJEPČEVIĆ V.: Pogled na stanje u kinematografiji Srbije. Socijalizam, letnik 1985, št. 10, str. 1430-1437.
 • STOJANČEVIĆ V.: Istorija srpskog naroda. Beograd: Srpska književna zadruga, 1981.
 • STOJANOVIĆ M., ur.: Antičke studije kod Srba. Beograd: SANU, 1987.
 • TRIFUNOVIĆ L.: Vibracije. Beograd: IIC SSO Srbije, 1986 (film).
 • VLAHOVIĆ P.: Postanak i razvoj srpske nacije - etnološki pristup. Marksistička misao, Beograd: Centralni komitet SKS, 1978, št. 4, str. 89 - 121.
 • VLAHOVIĆ P.: Srbija - zemlja, narod, život, običaji. Beograd: Etnografski muzej, 1999.
 • VOLK P.: Pozorišni život u Srbiji: 1944-1986. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti, 1990.
 • VUČELIĆ M.: Argumenti protiv neutralnog - Čaršija, sudovi, sloboda. Beograd: IIC SSO Srbije, 1980 (film).
 • WILKES J.: The Illyrians. Cambridge: Mass.-Blackwell, 1992.
 • Zbornik za narodni život i običaje. Beograd.
 • ZEČEVIĆ S.: Kult mrtvih kod Srba. Beograd: Etnografski muzej, 1982.
 • ZIMERMAN W.: Izvori pogube. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 1998.
 • ŽIVKOVIĆ N.: Ratna šteta koju je Nemačka učinila Jugoslaviji u drugom svetskom ratu. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1975.Etno je fletno je naslov samostojnega projekta, s katerim želim etnologijo približati ljudem!
Nastal je na lastno pobudo in je popolnoma samostojno delo. Zanj v celoti odgovarja spletni administrator in avtor Benjamin Bezek.
Strani so nekomercialne in res samo za dobro družbe. Vsakršne pripombe, pobude, pohvale ali morebitno sodelovanje je nadvse dobrodošlo.