english l'italiano makedonski
slovensko shqipë
ZGODOVINA ETNOLO©KIH IN ANTROPOLO©KIH TEORIJSpletni administrator:
Benjamin Bezek

Zadnja sprememba:
15. januar 2002

Uvod-Struktura
Osnovna literatura o etnologiji in metodah dela v stroki.
Etnologija Balkana
Seznam razpolo¾ljive literature o Srbiji in Srbih, ki jo je sestavil asistent Peter Simoniè.
Kultura islama
Literatura o religiji, filozofiji, mistiki in umetnosti islama.
Urbana antropologija
Literatura o Novi in Stari Gorici, Gori¹ki, ©tanjelu in Vipavskem kri¾u.
Zgodovina etnolo¹kih in
antropolo¹kih teorij
Izbor ¹tudijske literature za izpit iz Zgodovine etnolo¹kih in antropolo¹kih teorij.
 • H. BAUSINGER: Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. Berlin-Darmstadt, 1971.
 • R. BENDIX: Amerikanische Folkloristik. Eine Einführung. Berlin, 1995.
 • P. BOHANNAN in M. GLAZER, ur.: High Points in Anthropology. New York, 1973.
 • R. W. BREDNICH, ur.: Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin, 1988.
 • G. COCCHIARA: Istorija folklora u Europi - 2.zvezek. v: Biblioteka XX vek; 62/1,2. Beograd, 1984.
 • J.L. DOLGIN, D.S. KEMNITZER in D.M.SCHNEIDER, ur.: Symbolic Anthropology A Reader in the Study of Symbols and Meanings. New York, 1977.
 • E.E. EVANS-PRITCHARD: A History of Anthropological Thought. London, 1981.
 • M.S. GARBARINO: Sociocultural Theory of Anthropology. A Short History. New York, 1977.
 • M. GODELIER: Marksizem i antropologija. Zagreb, 1982.
 • V. GODINA: Izbrana poglavja iz zgodovine antropolo¹kih teorij. Ljubljana, 1998.
 • J. GOODY: The Expansive Moment. Anthropology in Britain and Africa 1918-1970. The rise of social anthropology in Britain and Africa 1918-1970. Cambridge, 1995.
 • M. HARRIS: The Rise of Anthropological Theory. London, 1968.
 • A. HARTMANN: Die Anfänge der Volkskunde. Grundriß der Volkskunde. Einführung in die Forschungsfelder der Europäischen Ethnologie. Berlin, 1988: 9 - 30.
 • E. HATCH: Antropolo¹ke teorije. v: Biblioteka XX vek; 35/1,2. Beograd, 1979.
 • M. HODGEN: Early Anthropology in the 16th and 17th Centuries. Philadelphia, 1964.
 • I. C. JARVIE: The Revolution in Anthropology. 1964.
 • W. KASCHUBA: Einführung in die Europäische Ethnologie. München, 1999.
 • L. KRADER: Etnologija i antropologija u Marxa. Zagreb, 1980.
 • A. KUPER: The invention of Primitive Society. Transformation of an Illusion. London - New York, 1988.
 • A. KUPER: Anthropology and Anthropologists. The Modern British School. 1996.
 • G. LECLERC: Anthropologie et colonialisme. 1972.
 • G. LUTZ, ur.: Volkskunde. Ein Handbuch zur Geschichte ihrer Probleme. Berlin, 1958.
 • U. MOHRMANN in W. JACOBEIT: Beiträge zur Geschichte der Volkskunde. Eine Wisenschaft im Widerspruch zwischen Leistung und Versagen. Berlin, 1991.
 • W. E. MÜHLMANN: Geschichte der Anthropologie. 1948.
 • S. F. NADEL: The Foundation of Social Anthropology. 1951, 1969.
 • J. POIRER: Histoire de la pensée ethnologique. Éthnologie générale. Paris, 1968.
 • W. SCHMIDT: Die Moderne Ethnologie. v: Anthropos, 1/1906.
 • W. SCHMIDT: Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie. Münster, 1937.
 • E. R. SERVICE: A Century of Controversy. Ethnological Issues from 1860 to 1960. Orlando, 1985.
 • J. S. ASLOTKIN, ur.: Readings in Early Anthropology. Chicago, 1965.
 • J. STAGL: Das Reisen als Kunst und als Wissenschaft. v: Zeitschrift für Ethnologie 108/1983: 15 - 34.
 • G. W. STOCKING: Race, Culture and Evolution. Essays in the History of Anthropology. Chicago, 1982.
 • G. STOCKING, ur.: A Franz Boas Reader. The Shaping of American Anthropology 1883-1911. Chicago, 1982.
 • G. W. STOCKING, Jr.: Observers Observed. Essays on Ethnographic Fieldwork. London, 1983.
 • G. W. STOCKING, Jr.: Functionalism Historicized. Essays on British Social Anthropology. Madison, 1984.
 • G. W. STOCKING, Jr.: Malinowski, Rivers, Benedict and Others. Essays on Culture and Personality. Madison, 1986.
 • G. W. STOCKING, Jr.: Victorian Anthropology. New York, 1987.
 • G. W. STOCKING, Jr.: Romantic Motives. Essays on Anthropological Sensibility. Madison, 1989.
 • G. W. STOCKING, Jr.: Colonial Situations. Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge. Madison, 1991.
 • G. W. STOCKING, Jr.: The Ethnographer's Magic and Other Essays in the History of Anthropology. Madison, 1992.
 • G. W. STOCKING, Jr.: After Tylor. British Social Anthropology 1888-1951. London, 1995.
 • Z. ©MITEK in B. JEZERNIK: Antropolo¹ka tradicija na Slovenskem. v: Etnolog 2 (53, 1992): 259 - 274.
 • Z. ©MITEK: Slovenski pogledi iz 18. in 19. stoletja na kulturni razvoj èlove¹tva. v: Traditiones 15/1986: 5 - 18.
 • S. TAX in L.G. FREEMAN, ur.: Horizons of Anthropology. London, 1964.
 • T. H. THORESEN, ur.: Toward a Science of Man. Essays in the History of Anthropology. Paris, 1975.
 • I. WEBER-KELLERMANN in A.C. BIMMER: Einführung in die Volkskunde / Europäische Ethnologie. Eine Wissenschaftsgeschichte. Stuttgart, 1985.
 • G. WIEGELMANN: Geschichte der Forschung. Volkskunde. Eine Einführung. Berlin, 1977: 11 - 26.Etno je fletno je naslov samostojnega projekta, s katerim ¾elim etnologijo pribli¾ati ljudem!
Nastal je na lastno pobudo in je popolnoma samostojno delo. Zanj v celoti odgovarja spletni administrator in avtor Benjamin Bezek.
Strani so nekomercialne in res samo za dobro dru¾be. Vsakr¹ne pripombe, pobude, pohvale ali morebitno sodelovanje je nadvse dobrodo¹lo.